شركت بنيان بتن پيمانكار بلوك‌هاي A 2 ، B 2 ، 4 و 5 پروژه سارا مي‌باشد كه پس از برگزاري مناقصه نسبت به عقد قرارداد اقدام شد.
قرارداد:

شماره قرارداد

تاريخ قرارداد

شرح قرارداد

400-85

17/2/85

عمليات اجرايي اسكلت (سازه) بلوك‌هاي A 2 ، B 2 ، 4 و 5 و شمع‌ها و خاكبرداري بلوك‌هاي مذكور از پروژه سارا

شركت بتون ساز مشهد پيمانكار بلوك‌هاي A 1 ، B 1 و 3 پروژه سارا مي‌باشد كه پس از برگزاري مناقصه نسبت به عقد قرارداد اقدام شد.
قراردادها:

شماره قرارداد

تاريخ قرارداد

شرح قرارداد

1617-84

19/6/84

عمليات خاكبرداري پروژه سارا

1618-84

19/6/84

عمليات خاكبرداري و اجراي شمع و ديوار حائل پروژه ايمان

399-85

17/2/85

عمليات اجرايي اسكلت (سازه) بلوك‌هاي A 1 ، B 1 و 3 و شمع‌ها و خاكبرداري بلوك‌هاي مذكور از پروژه سارا

شرکت آژیانه کارا پیمان مدیریت عملیات اجرایی نازک کاری پروژه تجاری اقامتی سارا می‌باشد.

ورود به سایت

حاضرین در سایت

ما 13 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم