استقرار آزمایشگاه مقیم

به منظور اجراي خدمات ژئوتكنيك قراردادي با شركت مهندسي خاك و منابع آب فرازبند منعقد شد تا با استقرار آزمايشگاه محلي در پروژه مجتمع تجاري و اقامتي سارا نسبت به نمونه گيري از بتن و مقاومت مصالح در محل پروژه اقدام شود
قرارداد:

شماره قرارداد

تاريخ قرارداد

شرح قرارداد

2327-85

7/9/85

ارائه خدمات ژئوتكنيك با استقرار آزمايشگاه محلي

ورود به سایت

حاضرین در سایت

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم